På upphandlingsfronten alltid något nytt – förändrade rättsmedel inom upphandlingsområdet?

Under senare tid har det lagts fram två nya lagförslag som syftar till att effektivisera överprövningsprocessen respektive Konkurrensverkets tillsyn av upphandlingslagarna, vilka kan förväntas få stor praktisk betydelse. Beträffande effektiviseringen av överprövningsprocessen föreslås bland annat följande ändringar i upphandlingslagarna: Ett skyndsamhetskrav för handläggningen av överprövningar i domstol. Preklusionsfrister i förvaltningsrätt och kammarrätt, dvs. tidsfrister inom […]

AMA AF 21 – vad innebär nyheten i praktiken?

Vi är inne i en tid av förändringar på entreprenadrättens område. AMA AF med tillhörande råd och anvisningar utkom i ny utgåva vid årsskiftet. Enligt Svensk Byggtjänst innehåller AMA AF 21 mer än 300 ändringar i koder, rubriker och innehåll. Det återstår dock att se hur stort genomslag just AMA AF 21 får i praktiken. […]

Natalie Bäck ny Managing Partner för WERKS Advokater

Natalie Bäck har utsetts till ny Managing Partner och verkställande direktör för WERKS Advokater. Natalie är advokat sedan 2017 och delägare på WERKS sedan 2021. Hon är specialiserad på företagsöverlåtelser (M&A), kommersiella avtal och fastighetstransaktioner. Sedan hon anslöt till WERKS under 2018 har Natalie varit ansvarig för att bygga upp byråns verksamhet inom M&A. – […]

Välkommen på webbinarium om de nya förenklade upphandlingsreglerna!

Den 1 februari 2022 börjar nya förenklade regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden att gälla. Den 6 december håller WERKS Advokater därför ett webbinarium, där Gabriella Fossum Gunnarsson, advokat och specialist inom offentlig upphandling, kommer att gå igenom hur dessa nya regler påverkar eller kan komma att påverka dina offentliga affärer. På webbinariet kommer Gabriella […]

Sofia i World of Property

Det byggs för fullt runt om i landet just nu, inte minst i Göteborgsområdet. På World in Property kan du läsa en intervju med WERKS Sofia Sandholm, där hon berättar om sitt arbete inom entreprenadrätt och ger sin syn på vad ett bra juridiskt stöd i ett byggprojekt egentligen innebär.  

Äntligen!

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) har nu klargjort att förmånstullar kan beaktas vid beräkningen av en tullskuld som har uppkommit till följd av bristande efterlevnad av tullagstiftningen och att detta gäller även om gäldenären inte är deklarant. HFD slog samtidigt också fast att Tullverket inte är behörig beskattningsmyndighet för beslut om mervärdesskatt vid import om det vid […]

Ny lag om visselblåsning träder i kraft den 17 december 2021

Riksdagen beslutade den 29 september 2021 om en ny visselblåsarlag som träder i kraft i december i år. Den nya lagstiftningen bygger på EU:s visselblåsardirektiv som medlemsländerna i EU ska ha implementerat senast den 17 december 2021. Skyldigheten att inrätta visselblåsarfunktioner är planerad att inrättas stegvis under perioden juli 2022 till december 2023. Fler personer […]

Internationell handel – ett starkt växande rättsområde

EU:s tullagstiftning har bara några år på nacken och reglerna för den internationella handeln påverkas direkt av det världspolitiska läget, vilket gör att de är i ständig förändring. Det händer mycket inom detta område och regelverket är både omfattande och komplext. Eftersom det kan leda till betydande kostnader att göra fel i sin import- och […]

Risk för cementbrist i entreprenader

Högsta domstolen beslutade den 25 augusti 2021 att inte meddela prövningstillstånd för Cementas överklagande. Byggbranschen ser nu en risk för att vi inom en relativt snar framtid kommer att drabbas av brist på cement. Denna risk bör analyseras inom ramen för ingångna entreprenadavtal och beaktas inför ingående av nya. Mark- och miljödomstolen beslutade i juli […]